Można sprawdzić zaległe zobowiązania

Dzięki informacjom gromadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej jesteśmy w stanie kontrolować i sprawdzać wiarygodność danej osoby lub przedsiębiorcy.

Rejestr dłużników

Biuro Informacji Gospodarczej, inaczej zwane BIG, prowadzi rejestr dłużników. Stanowi platformę wymiany informacji gospodarczej pomiędzy różnymi sektorami gospodarki. Podstawowym celem biura jest gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji gospodarczych o przedsiębiorcach czy konsumentach. Informacje dotyczą spłaconych i niespłaconych zobowiązań. Ponadto biuro gromadzi i dostarcza wiarygodne dane oraz niezbędne informacje o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych, tym samym stając się pomocnym przed rozpoczęciem współpracy z danym przedsiębiorcą. BIG posługuje się pojęciem „informacja gospodarcza”, rozumianym jako informacja o zaległych zobowiązaniach, których opóźnienie w spłacie wynosi więcej niż 60 dni. To właśnie takie informacje mogą być przekazywane przez wierzycieli do baz, po wcześniejszym poinformowaniu dłużnika. BIG ujawnia dane udostępniane przez instytucje bankowe oraz pozabankowe, zobowiązania konsumentów i zobowiązania dłużników niebędących konsumentami.

Dzięki informacjom gromadzonym przez BIG jesteśmy w stanie kontrolować i sprawdzać wiarygodność danej osoby lub przedsiębiorcy, co więcej – mamy możliwość poznania kondycji finansowej jeszcze przed podjęciem decyzji o współpracy z daną osobą bądź firmą. Jednocześnie Biuro Informacji Gospodarczej wspiera procesy windykacyjne, czyli staje się pomocny również w przypadkach problemów z klientami bądź kontrahentami już po rozpoczęciu współpracy.

Szybka wymiana informacji

Dostęp do informacji zgromadzonych przez BIG ma wierzyciel, jeżeli zawarł z danym biurem umowę o udostępnianiu informacji gospodarczej. Klient biura, czyli np. wierzyciel, może współpracować z BIG i wymieniać informacje poprzez połączenie internetowe lub kontakt osobisty. W ten sam sposób wierzyciel może przekazać i ujawniać informację w BIG o zobowiązaniach dłużnika. Osoba szukająca odpowiedzi na temat danego przedsiębiorcy otrzymuje raport z odpowiedzią drogą elektroniczną lub listową, czego skutkiem jest szybka wymiana informacji. Na uwagę zasługuje fakt, iż do rejestru BIG mogą zostać również przekazane informacje o zobowiązaniach przedawnionych. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych nie zastrzega bowiem, że nie podlegają ujawnieniu zobowiązania naturalne, czyli takie, które istnieją, ale nie mogą być dochodzone w drodze przymusu prawnego z powodu przedawnienia.

Ujawnianie informacji przez biuro jest odpłatne w zakresie objętym wnioskiem osoby zainteresowanej. Ponadto istnieją organy, które są uprawnione do otrzymywania informacji gospodarczych np. naczelnicy urzędów skarbowych, sądy i komornicy. Istotnym jest, że biuro ujawnia tylko aktualne informacje gospodarcze, dokonuje również aktualizacji na wniosek wierzyciela między innymi ze względu na spłatę zadłużenia przez dłużnika.

Coraz większe zadłużenie

W Polsce system wymiany informacji gospodarczych tworzony jest od kilku lat i ciągle zmienia się, w związku z popytem na informacje oraz dostęp do nich. Co więcej, w ostatnich latach obserwuje się zwiększanie zadłużenia społeczeństwa polskiego. Jeszcze kilkanaście lat temu nie istniała instytucja, która gromadziłaby informacje dotyczące zobowiązań, ta sytuacja prowadziła do nadmiernego zadłużania się ludzi. Pozytywną stroną istnienia biura informacji gospodarczej będzie zauważony spadek liczby dłużników. Rozwój sytemu informacji gospodarczej i jego efektywne funkcjonowanie w praktyce pozwoli na ograniczenie tego zjawiska. Biuro powstało ze względu na narastający problem niewypłacalności firm i coraz większą liczbą bankructw.

Źródeł informacji w Polsce jest wiele i coraz chętniej są one wykorzystywane przez podmioty gospodarcze zarówno przy nawiązywaniu współpracy, jak również w razie problemów z odzyskaniem należności od nierzetelnych kontrahentów. Należy jednakże pamiętać, że problemu niespłaconych zobowiązań nie można rozwiązać jedynie za pomocą udoskonalania sytemu wymiany informacji gospodarczej, gdyż najważniejsza jest edukacja społeczna w zakresie konsekwencji niespłacenia długów.

Paulina Janik
Pracownik ds. prawnych
Pretorius Sp. z o.o.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.