DBAMY O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

Ze szczególną starannością dbamy o ochronę danych osobowych i poszanowanie praw naszych Klientów
CO TO JEST “RODO”

RODO to obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) regulujące kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Pretorius sp. z o.o. działa jako: Administrator Pani/Pana/Państwa danych osobowych osób, wobec których jest wierzycielem, oraz dane osoby zobowiązanej do spłaty długu zostały mu przekazane od poprzedniego wierzyciela oraz w przypadku prowadzenia rekrutacji i zatrudnienia, prowadzenia korespondencji tradycyjnej (listownej) lub za pomocą formularzy na stronach internetowych pretorius.pl lub współpracą z partnerami biznesowymi i kontrahentami.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Pretorius sp. z o.o., w procesie dochodzenia zapłaty wierzytelności, działa także w imieniu Administratorów danych. Przetwarza dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f., z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów, wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora; zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. dla wykonania umowy zawartej
z Administratorem.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY,
CZYLI JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Administrator jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego, czyli przekazania w łatwo dostępnej i przejrzystej formie informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, podczas pozyskiwania danych bezpośrednio od osoby (art. 13 RODO) lub najpóźniej w ciągu miesiąca po pozyskaniu, jeżeli Administrator nie pozyskał danych od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO).

Dane osobowe w spółce Pretorius przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i celów wynikających z przepisów prawa, np. do czasu zaspokojenia roszczeń wierzyciela, zakończenia procesu rekrutacji, wykonania lub zakończenia umów z kontrahentami lub do upływu okresu przechowywania danych dla celów podatkowych.

Pretorius wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pretorius.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Pretorius Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Pretorius Sp. z o.o. z siedzibą
w Kielcach, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce (dalej: Administrator lub Pretorius) w przypadkach, gdy Pretorius przetwarza dane osobowe w:

Pretorius w procesie dochodzenia zapłaty wierzytelności działa także w imieniu Administratorów danych osobowych i przetwarza te dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora; zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. dla wykonania umowy zawartej z Administratorem.

W takich przypadkach Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Wierzyciel, tj. podmiot, który przekazał spółce Pretorius zlecenie obsługi zadłużenia. Dane Wierzyciela (Administratora danych osobowych), na którego zlecenie działa spółka Pretorius, znajdują się w treści pisma kierowanego przez spółkę Pretorius do osoby zadłużonej, w którym zawarte są informacje dotyczące możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z RODO i uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Pretorius wówczas przetwarza dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Wierzycielem (Administratorem danych osobowych).
Więcej w:

Pretorius, jako Administrator, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pretorius.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Pretorius Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

W przypadku, gdy Pretorius przetwarza dane jako procesor, z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w zakresie uzyskania informacji o danych Wierzyciela jako Administratora danych osobowych, na którego zlecenie działa Pretorius. Pozwoli to skorzystać z uprawnień wynikających z RODO i uzyskać szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych bezpośrednio od Wierzyciela jako Administratora danych osobowych lub przekazania żądań/wniosków za pośrednictwem spółki Pretorius do Wierzyciela jako Administratora danych osobowych.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe zostały przekazane spółce Pretorius jako Administratorowi
w wyszczególnionych poniżej procesach (źródło danych) oraz podanym poniżej zakresie (zakres danych):

 • w procesach obsługi klienta, wynikających z nawiązania kontaktu z Pretorius za pośrednictwem formularza kontaktowego – źródłem danych osobowych są dane przekazane przez osobę, której dotyczą zawarte w formularzu kontaktowym w zakresie danych: identyfikacyjnych (imię i nazwisko), kontaktowych (adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu kontaktowego), korespondencyjnych (adres do korespondencji), a także innych danych ujawnionych w treści wiadomości formularza korespondencyjnego oraz dalszej korespondencji i rozmów zainicjowanych skorzystaniem z formularza;
 • w procesach obsługi kontrahenta lub partnera, związanych prowadzeniem rozmów i negocjacji handlowych oraz nawiązaniu relacji biznesowych, zawarciem i wykonywaniem umowy z kontrahentem lub partnerem spółki Pretorius – źródłem danych osobowych jest partner lub kontrahent, którego dotyczą zawarte w formularzach umowy oraz dokumentach, związanych z umową i współpracą handlową w zakresie danych: identyfikacyjnych (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwę przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa, numer PESEL, NIP, REGON, KRS), kontaktowych (adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu), korespondencyjnych (adres siedziby kontrahenta, adres do korespondencji) oraz innych danych niezbędne do wykonania umowy;
 • w procesach rekrutacji, oceny, wyboru kandydata i zatrudnienia w spółce Pretorius – źródłem danych osobowych są dane przekazane przez osobę, której dotyczą zawarte w dokumentach aplikacyjnych
  w zakresie danych: identyfikacyjnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg doświadczenia zawodowego i dotychczasowego zatrudniania), kontaktowych (adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu kontaktowego), adresowych (adres zamieszkania, adres do korespondencji) oraz innych danych ujawnionych w treści dokumentów rekrutacyjnych i procesie rekrutacji;
 • w procesach obsługi zadłużenia w związku z zawarciem umowy przelewu wierzytelności (umowa cesji wierzytelności), na podstawie której Pretorius nabył wierzytelność od poprzedniego właściciela i stał się podmiotem uprawnionym do dochodzenia zapłaty zadłużenia przysługującego od osoby zobowiązanej do spłaty długu – źródłem danych osobowych jest poprzedni wierzyciel, który sprzedał wierzytelność na podstawie art. 509 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.). Dane poprzedniego wierzyciela, obecnego wierzyciela oraz informacje dotyczące umowy, z której wynika wierzytelność, zostały Panu/Pani/Państwu przekazane
  w zawiadomieniu o cesji wierzytelności i/lub w pierwszym wezwaniu do zapłaty wysłanym przez Administratora. W celu prowadzenia działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania należności, dane kontaktowe mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych, a także od prywatnych
  i licencjonowanych podmiotów pozyskujących i aktualizujących dane.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe zostały przekazane spółce Pretorius jako Procesorowi w wyszczególnionych poniżej procesach (źródło danych) oraz podanym poniżej w zakresie (zakres danych):

 • w procesach zarządzania wierzytelnościami i obsługi zadłużenia Pretorius działa w imieniu Wierzycieli jako Administratorów danych osobowych i przetwarza te dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych dla wykonania umowy zawartej przez spółkę Pretorius z Wierzycielem (Administratorem danych osobowych) – źródłem danych osobowych jest Wierzyciel, który przekazał dane osobowe w celu wykonania umowy dotyczącej windykacji zadłużenia w zakresie danych: identyfikacyjnych (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwę przedsiębiorcy / przedsiębiorstwa, numer PESEL, NIP, REGON, KRS), adresowych (adres zamieszkania, adres siedziby, adres korespondencyjny), kontaktowych (numer telefonu, adres poczty internetowej), informacji
  o zadłużeniu.

W ramach zarządzania wierzytelnościami aktualizujemy i uzupełniamy dane osobowe w oparciu o informacje, które uzyskamy bezpośrednio od Pani/Pana/Państwa – art. 6 ust 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dotyczą), a także od osób trzecich, organów państwa, rejestrów publicznych oraz źródeł powszechnie dostępnych (np. spisy abonentów).

Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzamy jako Administrator w wyszczególnionych poniżej procesach w podanych celach i podstawach prawnych:

 • w procesach obsługi klienta wynikających z nawiązania kontaktu ze spółką Pretorius za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (wypełnienie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dla prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu utrzymywania kontaktów służbowych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu);
 • w procesach obsługi kontrahenta lub partnera związanych prowadzeniem rozmów i negocjacji handlowych oraz nawiązaniu relacji biznesowych, zawarciem i wykonywaniem umowy z kontrahentem lub partnerem spółki Pretorius – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i wykonanie umowy, rozpatrywanie reklamacji w przypadku ich wniesienia na jakość i sposób obsługi wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym w zakresie udokumentowania zawartej umowy, jej wykonania i rozliczenia, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (wypełnienie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dla prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu utrzymywania kontaktów służbowych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu);
 • w procesach rekrutacji, oceny, wyboru kandydata i zatrudnienia w spółce Pretorius – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (niezbędność zawarcia umowy o pracę, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (wypełnienie prawnie uzasadnionego interesu administratora ocena i wybór kandydata, dla prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu utrzymywania kontaktów służbowych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu);
 • w procesach obsługi zadłużenia, w związku z zawarciem umowy przelewu wierzytelności (umowa cesji wierzytelności), na podstawie której Pretorius nabył wierzytelność od poprzedniego właściciela i stał się podmiotem uprawnionym do dochodzenia zapłaty zadłużenia przysługującego od osoby zobowiązanej do spłaty długu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO i w tym przypadku Administrator przetwarza informacje niezbędne do obsługi wierzytelności, takie jak: dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości), dane teleadresowe (adres siedziby, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail). W celu obsługi zadłużenia, sporządzenia planów ratalnych, nadzorowania terminów spłaty, przetwarzamy także informacje finansowe w tym historię dotychczasowych płatności zadłużenia, dane dotyczące aktualnego salda, odsetek oraz dodatkowych kosztów składających się na zadłużenie. Posiadamy także informacje o dokumentach, z których wynika zadłużenie i które stanowią podstawę prowadzenia obsługi zadłużenia oraz informacje dotyczące przyczyn braku spłaty. Przetwarzane przez nas dane osobowe są również niezbędne dla obrony ewentualnych roszczeń prawnych lub do uzyskania tytułów wykonawczych i prowadzenia innych działań windykacyjnych zarówno na drodze polubownej, jak i w drodze przymusu prawnego. Administrator, z uwagi na wykonywanie ciążących na nim obowiązków prawnych, przetwarza dane osobowe również za podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ma to miejsce w przypadku dokumentowania wpłat zgodnie z przepisami księgowymi i podatkowymi, w związku z przechowywaniem dokumentów związanych z zadłużeniem w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej, jak również w celu wypełnienia obowiązków, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzamy jako Procesor w wyszczególnionych poniżej procesach w podanych celach i podstawach prawnych:

 • w procesach zarządzania wierzytelnościami i obsługi zadłużenia Pretorius działa w imieniu Wierzycieli jako Administratorów danych osobowych i przetwarza te dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych dla wykonania umowy zawartej przez spółkę Pretorius z Wierzycielem (Administratorem danych osobowych) – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) z uwagi na niezbędność ich przetwarzania dla celów prawnie uzasadnionego interesu Wierzyciela (Administratora danych osobowych), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c. RODO dla wypełnienia obowiązku prawnego Wierzyciela (Administratora danych osobowych) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b. RODO dla wykonania umowy zawartej przez Pretorius z Wierzycielem (Administratorem danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania wierzytelnościami i obsługi zadłużenia.

Dostęp do Pani/Pana/Państwa danych osobowych mają, na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, nasi pracownicy i współpracownicy, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Przed uzyskaniem dostępu do danych osobowych, osoby te zobowiązują się na piśmie do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

Zgodnie z przepisami prawa i na podstawie pisemnej umowy oraz w oparciu o szczegółowe procedury powierzamy dane osobowe podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz Administratora usługi: prawne, doradcze, księgowe, informatyczne, archiwizacji, skanowania i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i telekomunikacyjnym aktualizacji i uzupełniania baz danych osobowych i windykacji terenowej. Udostępniamy również dane osobowe biurom informacji gospodarczej – po spełnieniu warunków określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz Prawo bankowe, nabywcom wierzytelności oraz firmom audytorskim na podstawie odpowiednich umów. Zobowiązani jesteśmy także udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawnych. Ponadto, jeżeli w celu odzyskania należności wierzyciel zdecyduje się na skierowania sprawy do sądu, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, Pana/Pani/Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa zostaną przekazane do sądu, a następnie do organu egzekucyjnego.

Dane osobowe w spółce Pretorius przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i celów wynikających z przepisów prawa.

W każdej chwili może Pani/Pan/Państwo skorzystać z prawa do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • otrzymania kopii tych danych,
 • sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych, w tym profilowania.

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/ organizacji międzynarodowej.

Jeżeli chce Pani/Pan/Państwo wnieść reklamację dotyczącą traktowania przez spółkę Pretorius danych osobowych lub skorzystać z któregokolwiek ze wskazanych wyżej praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, który został wyznaczony w spółce Pretorius, korzystając z danych wskazanych poniżej.

 • adres e-mail: iod@pretorius.pl;
 • adres korespondencyjny: Pretorius Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych,
  ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce;
 • osobiście w siedzibie spółki: Pretorius Sp. z o.o.
  ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

Pretorius w przypadku niektórych usług działa wyłącznie jako podmiot przetwarzający, zarządzając danymi osobowymi na polecenie klientów – Wierzycieli (Administratorów danych osobowych). W takim przypadku Pretorius w imieniu Wierzycieli (Administratorów danych osobowych)  przetwarza te dane w procesie dochodzenia wierzytelności zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Wierzyciela (Administratora danych osobowych) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c. dla wypełnienia obowiązku prawnego Wierzyciela (Administratora danych osobowych) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b. dla wykonania umowy zawartej z Wierzycielem (Administratorem danych osobowych).

W przypadku, kiedy Pretorius prowadzi działania windykacyjne na zlecenie innych wierzycieli, Administratorami danych osobowych są podmioty, których szczegółowe dane zostały Pani/Panu/Państwu przekazane przy pierwszej komunikacji, w szczególności w pierwszym wezwaniu do zapłaty wysłanym przez spółkę Pretorius. W razie wątpliwości zawsze może Pan/Pani/Państwo do nas zadzwonić
tel.: 41 367 8787 lub 41 367 8788 lub napisać iod@pretorius.pl lub wysłać list na adres korespondencyjny: Pretorius Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w komunikacie z 20.11.2019 r. wyjaśnił, że wierzyciele mogą przetwarzać dane osobowe dłużników w celu dochodzenia roszczeń, spłaty zadłużenia samodzielnie lub korzystając z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm, np. firmy windykacyjnej. Wierzyciele też mogą sprzedać dług innemu podmiotowi, np. firmie windykacyjnej. Przetwarzanie danych osobowych w takich przypadkach jest prawnie dopuszczalne i nie jest do tego potrzebna zgoda osoby, której dane dotyczą. Dlatego też nieskuteczne będą próby wycofania zgody przez dłużnika, gdyż to nie ona (zgoda) jest podstawą uprawniającą do przetwarzania danych. Taką podstawą uprawniającą administratora do przetwarzania danych dłużnika jest uzasadniony interes wierzyciela, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Prawo do bycia zapomnianym, o którym mowa w art. 17 RODO (czyli żądanie usunięcia danych), nie będzie miało zastosowania w przypadku dłużnika.

Pełna treść komunikatu Prezesa UODO dostępna jest pod linkiem: Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne.

W przypadku gdy Pretorius Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce (dalej: Administrator lub Pretorius) wykonuje czynności w ramach wykonywania usług własnych lub na podstawie umowy o świadczenie usług detektywistycznych, zgodnie z art. 28 c ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 06 lipca 2001 r. (Dz.U. 2020.129 z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 w/w ustawy nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.6).

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.