Jak wyegzekwować dług

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ponosi ryzyko spotkania na swej drodze kontrahenta, którego działania mogą okazać się nieuczciwe i doprowadzą do konieczności ściągnięcia długów. Dzieje się tak, gdy strony zawierają umowę, a tylko jedna z nich ją wypełnia, natomiast druga unika spełnienia zobowiązania, tj. płatności z tytułu postanowień zawartych w umowie. Odzyskiwanie długu można przeprowadzić na kilka sposobów, wymagających mniejszego bądź większego wkładu pieniężnego.

Windykacja jest zbiorem czynności prawnych, procesowych i faktycznych, które mają doprowadzić dłużnika do wykonania zobowiązania wobec wierzyciela. Postępowanie odbywa się etapami, najpierw są to słowne bądź pisemne próby porozumienia, a gdy nie doprowadzą one do skutku, przeprowadzenie postępowania sądowego a na koniec egzekucyjnego.

Polubownie lub w sądzie

Wyróżniamy dwa główne sposoby windykacji: polubowną lub sądową.

Windykacja polubowna – wierzyciel chce rozwiązać spór ugodowo, informując o powstałym zadłużeniu. Polega przede wszystkim na wysyłaniu wezwań do zapłaty, motywowaniu dłużnika do spłaty czy podjęciu negocjacji zmierzających do zawarcia ugody. Windykacja polubowna nie opiera się na czynnościach prawnych lecz bardziej na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem (spotkania, kontakt telefoniczny bądź pisemny). Przy tym sposobie windykacji bardzo ważne jest, aby dłużnik uznał na piśmie swoje zadłużenie oraz zobowiązał się do zapłaty w uzgodnionym terminie jednorazowo bądź w ratach. Takie pisemne uznanie jest istotne, w przypadku, gdy dłużnik w dalszym ciągu, mimo zawarcia ugody, będzie unikał spłaty. Może ono zostać wykorzystane przez wierzyciela w postępowaniu sądowym.

Windykację polubowną prowadzi się poprzez: próby kontaktu z dłużnikiem, wystosowanie wezwań do zapłaty przed podjęciem działań sądowych, poinformowanie o konsekwencjach niespłacenia zadłużenia, negocjacje spłaty oraz ustanie warunków ugody. Zaletą windykacji polubownej przede wszystkim są niższe koszty podejmowanych działań, a także możliwość zachowania dobrych relacji.

Windykacja sądowa – przeprowadzana jest, gdy dłużnik unika kontaktu, monity oraz wezwanie nie przynoszą efektów bądź mimo deklaracji, nie spłaci zadłużenia w uzgodnionym terminie a zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Celem takiego postępowania jest przede wszystkim uzyskanie tytułu wykonawczego, na podstawie którego wierzyciel może ubiegać się o zwrot długu.

Etap ten polega na złożeniu pozwu, w którym to wierzyciel uprawdopodobni, iż przysługuje mu należność od dłużnika wynikająca z prowadzenia współpracy a więc stosowane są środki o charakterze prawnym. Wierzyciel przygotowuje odpowiednie dokumenty potwierdzające istnienie długu, jego wysokość oraz zasadność.

Na tym etapie bardzo ważne jest, aby roszczenie nie było przedawnione. Co prawda w przypadku przedawnienia wierzyciel może dalej dochodzić zapłaty, ponieważ według obecnych przepisów Sąd nie bada sprawy pod tym względem, lecz jest to dość ryzykowne dla wierzyciela. Dłużnik może być świadomy, iż roszczenie uległo przedawnieniu i podnieść taki zarzut. W takiej sytuacji powództwo zostaje oddalone, a wierzyciel ponosi koszty postępowania.

Do wad tego sposobu windykacji należy przede wszystkim zaliczyć wyższe koszty, dłuższy czas uzyskania spłaty czy też ryzyko utraty kontrahenta i niezachowania dobrych relacji.

Klauzula wykonalności

Gdy wierzyciel uzyska orzeczenie (wyrok bądź nakaz zapłaty), powinien skierować wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Orzeczenie takie opatrzone w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia egzekucji komorniczej. Egzekucja prowadzona przez komornika prowadzi do przymusowego odzyskania należności. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania powinien zawierać wskazanie świadczenia, które ma zostać spełnione. Samo złożenie takiego wniosku doprowadzi do prowadzenia egzekucji według wszelkich dopuszczalnych sposobów.

Agata Pytlarz
Pracownik ds. prawnych
Pretorius Sp. z o.o.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.