ETYKA W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Podstawą naszej codziennej pracy są wysokie standardy

Szacunek
Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a podstawą naszej działalności jest szacunek – zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Obowiązujące w naszej firmie procedury zapewniają pełne poszanowanie praw obu tym grupom.
Pomoc

W trakcie podejmowanych działań windykacyjnych dążymy przede wszystkim do polubownego załatwienia sprawy. Staramy się pomóc wierzycielom w odzyskaniu należności, a dłużnikom – w wyjściu z zadłużenia i pozbyciu się problemów z jego spłatą.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i poufność wszystkich powierzonych nam danych. Ściśle przestrzegamy wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów i procedur. Dyskrecja jest dla nas jednym z filarów działalności.

Pretorius to firma, która od 15 lat działa na krajowym rynku wierzytelności.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Pretorius należy do organizacji pracodawców – Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), oraz Konfederacji LEWIATAN przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jako członek tych organizacji Pretorius zabiega o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej, dbając o pozytywny wizerunek pracodawców oraz współtworzy i jest promotorem wysokich standardów branżowych i etyki zawodowej na rynku zarządzania wierzytelnościami i usług windykacyjnych.

REKOMENDACJE CZŁONKOWSKIE

Pretorius otrzymał rekomendacje członkowskie organizacji pracodawców Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Konfederacji LEWIATAN oraz pozytywnie przeszedł coroczny audyt etyczny prowadzony jest przez Komisję Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w wyniku którego otrzymał Certyfikat etyczny potwierdzający realizację zobowiązań wynikających z dokumentu „Zasad dobrych praktyk” ZPF.

ZASADY ETYKI

Standardy naszej pracy opieramy na źródłowym dokumencie zwanym „Zasady Dobrych Praktyk” ZPF stanowiącym zbiór reguł postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym prawem przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające w sposób profesjonalny na rynku finansowym i będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

PRETORIUS CZŁONKIEM ZPF

Poznaj ZPF:
zpf-logo

Pretorius jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
(dawniej: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców),

który  powstał w 1999 r. i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z krajowego rynku finansowego, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego oraz europejskiej organizacji samorządowej przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations).
ZPF reprezentuje interesy sektora finansowego wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i opinii na temat zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu.

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym, poprzez organizowanie profesjonalnego środowiska dla uczestników tego sektora, stwarzanie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń, promowanie profesjonalizmu, wzajemnego szacunku i poszanowania zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. ZPF razem z jego członkami współtworzy wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania społecznego.

Więcej informacji na temat ZPF, zasad i sposobu jego funkcjonowania oraz etyki w biznesie znajduje się na stronie internetowej tej organizacji pod adresem: www.zpf.pl.

Poznaj ZDP:
„Zasady Dobrych Praktyk” – Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Pretorius od 2007 roku jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce promując wysokie standardy postępowania w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi.

Standardy te zostały spisane w dokumencie Zasady Dobrych Praktyk ZPF, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będących Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Zasady Dobrych Praktyk są zbiorem norm, które w odniesieniu do podmiotów zarządzania wierzytelnościami i firm windykacyjnych:

  • określają dopuszczalne metody windykacji, zgodne z etyką i poszanowaniem zasad moralnych i praw osoby zadłużonej;
  • określają obowiązek działania zgodnie z prawem, zgodnie z normami etycznych oraz poszanowania praw osoby zadłużonej;
  • stanowią gwarancję, że każdy z naszych pracowników jest zobowiązany do znajomości zasad i postępowania zgodnie z nimi oraz udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień,
  • określają, w jaki sposób prowadzić komunikację w sprawie zadłużenia w rozmowie telefonicznej, korespondencji listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podczas bezpośredniej rozmowy;
  • zawierają regulacje dotyczące określenia, jakie praktyki są niedozwolone i zakazane.

Poznaj Zasady Dobrych Praktyk – kliknij, aby zobaczyć

Przestrzegamy ZDP
zpf-logo-zdp

Uczciwa konkurencja, godność i zaufanie, staranność, kompetencje i rzetelna obsługa klientów, a także ochrona informacji oraz zapobieganie konfliktom interesów – to tylko niektóre z Zasad Dobrych Praktyk ZPF stosowane w naszych praktykach.

Dowiedz się więcej o programie etycznym – kliknij, aby zobaczyć

Certyfikat etyczny
Certyfikat Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W naszych działaniach ogromną wartość przykładamy do uczciwej i przejrzystej pracy. Wierzymy, że tylko dzięki takim wartościom można zbudować długofalową działalność.
Nasze praktyki idą w parze z tymi wartościami i normami etycznego postępowania, co jest weryfikowane corocznie przez niezależny organ ZPF – Komisję Etyki, która na podstawie prowadzanego audytu praktyk stosowanych przez Pretorius potwierdziła, że stosujemy Zasady Dobrych Praktyk i przyznała nam Certyfikat Etyczny.

Każdy, kto uzna, że Pretorius naruszył postanowienia „Zasad Dobrych Praktyk”, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF.Wniosek można złożyć bezpośrednio do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF. Opis trybu i zasad składania takiego wniosku znajduje się na stronie internetowej ZPF pod linkiem.
Wniosek może być złożony:

  • listownie na adres Biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
  • faxem na numer: (58) 302-92-64
  • e-mailowo na adres: etyka@zpf.pl

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.