REGULAMIN SERWISU

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.pretorius.pl

REGULAMIN WWW

Regulamin Serwisu określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem domeny www.pretorius.pl (dalej: Serwis) zgodnie z wymogami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

ADMINISTRATOR SERWISU

Właścicielem i administratorem Serwisu www.pretorius.pl jest Pretorius sp. z o.o. (dalej: Pretorius, Spółka lub Usługodawca). Osoba korzystająca z usług Spółki i odwiedzająca Serwis (dalej: Użytkownik) może skontaktować ze spółką Pretorius za pośrednictwem telefonu, poczty internetowej lub formularza kontaktowego, zamieszczonych w Serwisie.

USŁUGI SERWISU

Pretorius za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikom nawiązanie kontaktu poprzez formularz kontaktowy w zakresie udostępniania informacji o świadczonych usługach. Usługi są realizowane w obszarze wierzytelności, obsługi wierzytelności osób zadłużonych oraz udostępniania materiałów informacyjnych.

Regulamin świadczenia usług
za pośrednictwem Serwisu
Informacje ogólne

Korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu wymaga akceptacji treści Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień. Regulamin jest dostępny w Serwisie nieodpłatnie, można go przeglądać lub utrwalać. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

Korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu oznacza nawiązanie pomiędzy Użytkownikiem i Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: Umowa), której prawa i obowiązki stron określa Regulamin. Zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Regulaminu. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz Pretorius określają w sposób wyłączny postanowienia tego Regulaminu.

Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, opuszczając Serwis. Spółka może rozwiązać umowę z powodu awarii Serwisu, nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin świadczenia usług
za pośrednictwem Serwisu
Postanowienia szczegółowe

Pretorius w ramach korzystania z Serwisu umożliwia świadczenie Usług:

 • zapoznania się z ofertą Spółki, usługami oraz materiałami informacyjnymi zamieszczonymi w Serwisie;
 • nawiązania kontaktu za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych w Serwisie, w tym za pośrednictwem telefonu na numery spółki Pretorius, adresy poczty internetowej spółki Pretorius lub formularza kontaktowego;
 • przesłania wiadomości do Spółki za pomocą umieszczonego w Serwisie formularza kontaktowego.

Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików Cookies, np.: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

Więcej o plikach Cookies oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w Polityce prywatności.

Komunikacja pomiędzy przeglądarką Użytkownika a Serwisem jest szyfrowana za pomocą 128-bitowego protokołu TLS, co gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych i chroni przed dostępem osób trzecich. O bezpiecznym połączeniu z Serwisem świadczą: widoczny w pasku adresowym Serwisu adres https://pretorius.pl oraz ikona zamkniętej kłódki (po jej kliknięciu wyświetla się certyfikat cyfrowy).

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

Usługodawca w zakresie świadczenia Usługi nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.

Pretorius jako Usługodawca w ramach Serwisu zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia Regulaminu szczegółowego danej usługi stanowią inaczej, w zakresie:

 • prowadzenia korespondencji na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny lub adres e-mail;
 • świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika;
 • przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń, zapytań lub reklamacji Użytkowników;
 • dostosowania i ulepszania usług Serwisu oraz w celach statystycznych w zanonimizowanej formie.

Użytkownik jako Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Użytkownik może złożyć zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę w postaci Reklamacji Usług Serwisu, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamacje można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki: Pretorius Sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.
 • pisemnie na adres Spółki: Pretorius Sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
 • drogą elektroniczną na adres: kontakt@pretorius.pl.

Reklamacja Usług Serwisu powinna zawierać:

 • dane tożsamości Użytkownika;
 • temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Jeżeli Reklamacja Usług Serwisu nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Spółka poinformuje Użytkownika, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie papierowej lub drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik wyrazi w zgłoszeniu zgodę na odpowiedź poprzez pocztę elektroniczną.

W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody wynikające z podania przez Użytkownika niekompletnych lub nieprawdziwych informacji w związku z korzystaniem z Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu, łamiących niniejszy Regulamin bądź zasady związane z działalnością Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

Użytkownikowi nie wolno przesyłać za pośrednictwem Serwisu informacji bezprawnych, obraźliwych, wprowadzających w błąd, zawierających wirusy lub mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego. Użytkownikowi nie wolno również umieszczać na stronie Serwisu treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
W celu monitorowania aktywności osób odwiedzających stronę Serwisu Spółka zapisuje krótkie informacje tekstowe tzw. Cookies. Wykorzystywanie plików Cookies oraz sposób wyłączania obsługi tych plików przez użytkowników Serwisu opisane jest w Polityce prywatności.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu, w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, designu, projektów, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie, przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości wskazanych praw własności intelektualnej.

Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

Pretorius dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe spełniającym wymogi wynikające z RODO oraz stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ich ochrony, a wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z korzystaniem z Serwisu Użytkownik może zwrócić się do Spółki o pomoc na adres e-mail: kontakt@pretorius.pl. Spółka udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości.

Pretorius może wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Spółka zaleca Użytkownikom okresową weryfikację zakładki z niniejszym Regulaminem w celu zapoznania się z aktualną jego wersją. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.