JAK POMOŻEMY CI POZBYĆ SIĘ DŁUGÓW

Współpracę z osobami zadłużonymi opieramy na trzech podstawowych zasadach

POROZUMIENIE

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda sprawa jest indywidualnym przypadkiem, każdy dług ma swoją historię i przyczyny. Z doświadczenia wiemy, że w każdej sytuacji możemy spróbować znaleźć rozwiązanie. Chętnie wysłuchamy i wyjaśnimy podstawy naszych działań. Kierujemy się zasadą polubownego rozwiązania problemu zadłużenia i szacunku dla osób zadłużonych. Wiemy, że dobrym początkiem wyjścia na prostą jest ugoda szyta na miarę możliwości i dogodne warunki spłaty.

WSPÓŁPRACA

Otrzymałeś od Pretorius wezwanie do zapłaty – skontaktuj się z nami. To pierwszy krok do pozbycia się długu. Jesteśmy otwarci na współpracę, oferujemy indywidualne podejście i pomoc w znalezieniu najlepszego sposobu na wyjście z długu. Zacznij współpracę z nami jak najszybciej. W rozmowie z nami ustalisz polubowne warunki spłaty, które staną się podstawą porozumienia i zawarcia ugody. Pozostanie później terminowa spłata zgodnie z zawartą ugodą, co pozwoli w przyszłości zapomnieć o problemie zadłużenia.

KOMUNIKACJA

Problemy finansowe mogą przytrafić się każdemu, dlatego pomagamy uporządkować sytuację finansową związaną z zadłużeniem. Podchodzimy do każdej sprawy indywidualnie. Skontaktuj się z nami, a my wskażemy, jakie masz opcje. Wybierz, jak chcesz rozpocząć rozmowę – telefonicznie, e-mailowo, pisemnie czy osobiście. Niezależnie od tego, co wybierzesz, nasi doradcy są gotowi pomóc i odpowiedzieć na Twoje wszystkie pytania. Nie czekaj – zadzwoń, napisz, przyjdź lub poproś o wizytę.

Możesz nam zaufać

Masz problem ze spłacaniem długów, a Twój wierzyciel przekazał sprawę do Pretoriusa?

Nie musisz się obawiać. Nasi eksperci analizują indywidualnie każdy przypadek i starają się znaleźć wspólnie z Tobą rozwiązanie, które zapewni możliwość wyjścia z długu i dostosuje  program spłaty zadłużenia do Twoich bieżących możliwości.

W przypadku, gdy Twoim wierzycielem jest Pretorius, podejmiemy szybko decyzję w sprawie zawarcia dogodnego porozumienia. Jeżeli Pretorius działa w imieniu Twojego wierzyciela, skontaktujemy się z nim i wypracujemy na podstawie ustaleń z Tobą rozwiązanie, które jest skuteczne i satysfakcjonujące dla obu stron.

W pełni szanujemy Twoje prawa, zawsze chętnie służymy pomocą w wyjaśnieniu i rozwiązaniu ich problemów związanych z zadłużeniem. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tutaj możesz uzyskać odpowiedzi na pytania związane z działaniami firmy Pretorius, dotyczącymi obsługi Twojego zadłużenia.
Jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz – skontaktuj się z nami!

Przede wszystkim zapoznaj się dokładnie z treścią pisma. Na każdym piśmie, które wysyłamy, podajemy szczegółowe informacje o zadłużeniu: dane wierzyciela, podstawa zadłużenia, czyli skąd się wziął dług i jaka jest jego wysokość, termin zapłaty oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, a także numer sprawy oraz dane kontaktowe do naszych doradców. Jeśli nie rozumiesz treści pisma lub masz wątpliwości, nasz doradca precyzyjnie wyjaśni Ci, o co chodzi i przedstawi sytuację. Jeśli pismo dotyczy długu, który masz – zostanie Ci przedstawiona propozycja rozwiązania problemu. Kontakt z nami to pierwszy krok do dalszej, dobrej współpracy. Nie czekaj – skontaktuj się z nami.

W czasie rozmowy telefonicznej nasz doradca, zanim przystąpi do rozmowy o zadłużeniu, ma obowiązek potwierdzić tożsamość rozmówcy, aby mieć pewność, że informacje finansowe przedstawia osobie upoważnionej, a nie osobie trzeciej. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować możliwość przekazania informacji o zadłużeniu osobom nieupoważnionym. Dlatego też prosimy naszych rozmówców, zarówno tych, do których dzwonimy, jak i tych, którzy się z nami kontaktują, o podanie danych, na podstawie których zweryfikujemy rozmówcę. Takimi danymi są imię i nazwisko lub nazwa firmy, ale również data urodzenia, numer PESEL, numer NIP czy też dane adresowe. Obowiązek potwierdzenia tożsamości i identyfikacja rozmówcy wynika z Zasad Dobrych Praktyk ZPF.

Doradca terenowy, to osoba, która wykonuje swoją pracę i może spotkać się z osobą zadłużoną i porozmawiać podczas wizyty i omówić sytuację zadłużenia, ustalić plan jego spłaty i przyjąć wniosek o zawarcie ugody. Może także odebrać wpłatę gotówkową, którą zawsze potwierdza, wystawiając pisemne pokwitowanie. Wszystkie usługi świadczone przez doradcę terenowego są wykonywane bezpłatnie. Doradca terenowy podczas wizyty ma obowiązek przedstawić legitymację służbową i okazać pełnomocnictwo, zawsze możesz o to go zapytać lub zadzwonić do nas w celu potwierdzenia tożsamości naszego doradcy terenowego.

Rozumiemy, że nie każdy ma możliwość zapłacić całość zadłużenia jednorazowo. W takim przypadku warto pomyśleć o możliwościach spłaty ratalnej lub innej formy restrukturyzacji zadłużenia. W tym celu należy skontaktować się z nami i rzetelnie omówić aktualną swoją sytuację finansową. Nasz doradca w oparciu o uzyskane informacje zaproponuje dogodny plan spłaty zadłużenia w ratach.

Zapłata zadłużenia powinna nastąpić na rzecz wierzyciela na wskazany rachunek bankowy. Numer rachunku znajduje się w piśmie, jaki Pretorius wysyła z informacją o zadłużeniu – rachunek do wpłat. Możesz zapłacić przelewem, przekazem pocztowym czy poprosić o wizytę naszego doradcy terenowemu, który jest uprawniony do odebrania środków w gotówce za podpisanym pokwitowaniem z logo i danymi Pretorius. Możesz też skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji, chętnie pomożemy.

W przypadku wątpliwości lub niezgodności danych zawartych w piśmie od Pretoriusa (wezwania do zapłaty) lub innych zastrzeżeń, koniecznie skontaktuj się z nami i wyjaśnij, dlaczego uważasz, że nasze roszczenie jest nieprawidłowe. Wspólnie przyjrzymy się sprawie i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Możesz również złożyć reklamację zawierającą swoje zastrzeżenia dotyczące obsługiwanego przez firmę Pretorius zadłużenia (na przykład kwestionowanie istnienia zadłużenia, kwestionowanie wysokości zadłużenia, zastrzeżenie do sposobu prowadzenia windykacji, posiadanie błędnych danych), zarówno do nas lub za naszym pośrednictwem do Twojego wierzyciela, korzystając z opcji wskazanych w kolejnej poradzie.

Każdy, kto ma zastrzeżenia dotyczące kontaktów ze strony Pretoriusa, lub chce zwrócić się do wierzyciela z reklamacją dotyczącą obsługiwanego przez Pretorius zadłużenia, może skontaktować się z nami lub za naszym pośrednictwem z wierzycielem, korzystając z danych wskazanych poniżej.

Jeżeli chcesz złożyć reklamację, to powinna ona zawierać:

  • dane personalne (imię, nazwisko lub nazwa firmy) oraz identyfikacyjne (PESEL, NIP) osoby składającej,
  • dane teleadresowe (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer; telefon kontaktowy),
  • dane dotyczące sprawy (numer sprawy znajdujący się w naszych pismach) lub zadłużenia, której reklamacja dotyczy,
  • opis reklamacji i zastrzeżeń.

Złożone reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji udzielona zostanie odpowiedź pisemna za pośrednictwem sposobu, w jakim została złożona reklamacja, tj. listownie (dla reklamacji złożonych listownie, osobiście, faksem i telefonicznie) albo e-mailowo (dla reklamacji złożonych elektronicznie), chyba że w reklamacji lub rozmowie reklamacyjnej wyraźnie wskazana zostanie preferowana forma udzielenia odpowiedzi. W przypadkach skomplikowanych uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, termin odpowiedzi na reklamację może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych lub innej daty, o czym składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie.

Reklamacja może być złożona:

  • listownie na adres: Pretorius Sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
  • osobiście w naszej siedzibie: Pretorius Sp. z o.o. (adres jak wyżej)
  • faksem na numer: 41 / 345 0495
  • e-mailowo na adres: reklamacje@pretorius.pl
  • telefonicznie na numer: 41 / 367 8787 (opłata zgodna z taryfą operatora)

W przypadku braku zapłaty zadłużenia w ogóle oraz braku kontaktu i omówienia Twojej sytuacji, sprawa może zostać skierowana do sądu, a później na etap egzekucji prowadzonej przez komornika. Mogą się z tym wiązać dodatkowe koszty, o których decyduje sąd i komornik. Wierzyciel może podjąć także decyzje o wpisaniu danych o niespłaconym zobowiązaniu do biura informacji gospodarczej czy umieszczeniu zadłużenia na giełdzie długów. Z tego względu ważne jest podjąć co najmniej rozmowę się z nami, jeśli nie możesz aktualnie dokonać płatności.

Windykator pomaga znaleźć ugodowy sposób na spłatę zadłużenia bez konieczności kierowania sprawy na etap przymusu prawnego, czyli rozpoczęcia postępowania sądowego o zapłatę lub skierowania sprawy do komornika w celu przeprowadzenia egzekucji. Skierowanie sprawy do sądu i komornika to ostateczność którą windykatorzy stosują tylko wtedy, gdy ze strony osoby zadłużonej nie ma żadnej woli współpracy lub chęci znalezienia porozumienia z wierzycielem. Windykator ma za zadanie sprawić, aby interwencja sądu lub komornika w sprawie zadłużenia nie była konieczna i rozwiązanie problemu odbyło się na drodze polubownej.

Nie. Windykator nie ma prawnych narzędzi do zajmowania konta bankowego osoby zadłużonej i pobierania z niego środków. Nie ma również prawa do zajmowania jakichkolwiek przedmiotów będących własnością osoby zadłużonej. Przymusową egzekucją długów zajmuje się tylko organ egzekucyjny, którym jest zwłaszcza komornik. Tylko komornik może zająć majątek osoby zadłużonej bez jego zgody, zajmując jego konto lub licytując jego majątek, ale tylko i wyłączenie na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest w szczególności prawomocny wyrok sądu z klauzulą wykonalności.

Dług nie znika. Nawet w przypadku przedawnienia wierzyciel lub reprezentująca go firma windykacyjna mają prawo w dalszym ciągu oczekiwać jego spłaty.

Długi podlegają obrotowi gospodarczemu, co oznacza, że mogą zostać sprzedane przez wierzyciela innej osobie czy firmie, która będzie prowadzić działania windykacyjne. Sprzedaż długu polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi do żądania spełnienia świadczenia przez osobę zadłużoną na nowego wierzyciela (nabywcę wierzytelności). Następuje to na podstawie umowy zwanej przelewem lub cesją wierzytelności. Pretorius kupuje zadłużenia i staje się wówczas wierzycielem, który oczekuje i może dochodzić zapłaty zadłużenia.

Poradnik DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ​

Tutaj możesz uzyskać porady dotyczące pomocy w wyjściu z problemu zadłużenia.
Jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz – skontaktuj się z nami!

To najczęściej popełniany błąd. Osoba zadłużona unika kontaktu z windykatorem, zakładając, że to pozwoli uniknąć spłaty długu. Taka sytuacja najczęściej prowadzi do przekazania sprawy zadłużenia do dalszych etapów windykacji jak skierowanie sprawy do sądu lub do egzekucji prowadzonej przez komornika. Te kolejne etapy windykacji są o wiele bardziej restrykcyjne i mogą spowodować powstanie dodatkowych kosztów. Korzystniej jest porozmawiać z windykatorem. Rozmowa może doprowadzić do omówienia bieżącej sytuacji osoby zadłużonej, również poinformowania o jej prawach i obowiązkach oraz uzgodnienia dogodnych warunków spłaty i zawarcia ugody.

Ustalony plan spłaty zadłużenia, który został określony w harmonogramie ugody, powinien być dochowany. Jeśli jednak na przykład w wyniku nieprzewidywanych zdarzeń losowych będziesz miał problem z wpłatą raty w terminie lub w pełnej wysokości, nie wahaj się – poinformuj o tym wcześniej naszego doradcę. Przedstaw dokładnie sytuację, poproś o przesunięcie terminu spłaty raty lub wysokości raty.

Pamiętaj – biorąc kredyt czy pożyczkę powiększasz swoje zadłużenie. Jeśli kredyt nie pozwala Ci spłacić całości zadłużenia, a jedynie jego część, zaczynasz niebezpiecznie zbliżać się do wpadnięcia w spiralę długów. Wyjście z takiej sytuacji może okazać się niezwykle trudne.

Wychodzenie z zadłużenia wymaga od osoby zadłużonej sporej dyscypliny i życia „z ołówkiem w ręku”. Przelicz dokładnie swoje zobowiązania i stałe wydatki, sprawdź, jaką sumą możesz faktycznie co miesiąc dysponować i pilnuj, aby nie przekraczać tego budżetu. Planuj zakupy, ograniczaj zbędne wydatki. Nawet jeśli będziesz musiał zrezygnować z części przyjemności, to pamiętaj, że dzięki zachowaniu dyscypliny finansowej taka sytuacja będzie czasowa – spłacisz dług i na nowo zaczniesz normalnie funkcjonować.

Jeśli nie radzisz sobie z planowaniem wydatków, masz problem z gospodarowaniem pieniędzmi, nie potrafisz ocenić ryzyka kredytowego itp. – korzystaj z pomocy fachowców. Nie bez powodu ludzie zamożni zatrudniają doradców finansowych i księgowych. Natomiast dla osoby zadłużonej taką fachową pomocą może być wykwalifikowany windykator. Z pewnością dokładnie przeanalizuje sytuację finansową, doradzi jak gospodarować środkami i jak szybko spłacić dług. Windykator to doradca, który udzieli rady, wysłucha i pomoże ustalić dogodny plan spłaty.

Najskuteczniejszym narzędziem do pozbycia się zadłużenia jest zwiększenie dochodów. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, jednak zawsze warto przeanalizować takie możliwości. Dla wielu osób zadłużonych konieczność spłaty zadłużenia okazała się bodźcem do pozytywnych zmian w życiu, w szczególności znalezienia nowej, lepiej płatnej pracy. Warto też porozmawiać szczerze z pracodawcą i poinformować o swoich problemach.
Czasem nawet niewielka podwyżka lub podjęcie się dodatkowych zadań czy prac dorywczych może podreperować domowy budżet oraz pozwala zdecydowanie lepiej i szybciej uporać się z problemem zadłużenia.

PLIKI DO POBRANIA

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.