Faktura – ważny dokument

Co trzeba wiedzieć o fakturze VAT

Faktura jest dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji i zawierający szczegółowe informacje na jej temat. Może być wystawiona w formie papierowej, jak i elektronicznej w dwóch egzemplarzach, jeden dla nabywcy, drugi dla podatnika dokonującego sprzedaży.


Obowiązkiem wystawiania faktur VAT objęci są:
• zarejestrowani podatnicy VAT czynni (tj. podmioty zarejestrowane do VAT i wykonujące czynności opodatkowane) przy sprzedaży na rzecz innych przedsiębiorców,
• zarejestrowani podatnicy VAT czynni podczas transakcji dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na żądanie nabywcy,
• osoby fizyczne prowadzące działalność przy wewnątrzwspólnotowym dostarczaniu nowych środków transportu.

Do kiedy wystawić
Zgodnie z Ustawą o VAT fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca następnym po miesiącu sprzedaży lub wykonania usługi. Termin ten dotyczy również faktur zaliczkowych potwierdzających otrzymanie całości lub części zapłaty oraz faktur wystawianych na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej a wymaganie to zgłosi do końca miesiąca, w którym została dokonana dana transakcja, chyba że nastąpiło później – w ciągu 15 dni od zgłoszenia.
Wyjątek dotyczy:
• usług budowlanych, gdzie należy wystawić ją do 30. dnia od dnia realizacji usługi,
• dostawy książek drukowanych, gazet, czasopism czy magazynów- do 60.dnia od dnia wydania tych towarów,
• czynności polegających na drukowania gazet, czasopism czy książek – do 90. dnia wykonania,
• niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego, które zostało objęte kaucją – 7. dnia od zawartego w umowie terminu jego zwrotu.

Co zawiera faktura
Zgodnie z art. 106e w/w ustawy faktura powinna zawierać :
• datę wystawienia,
• kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje,
• imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
• numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
• numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
• nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
• miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
• cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
• kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
• wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
• stawkę podatku,
• sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
• kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
• kwotę należności ogółem.

Przepisy prawa nie określają sposobu wystawienia faktury, która może być wypełniona ręcznie przy użyciu gotowych wzorów czy też za pomocą specjalnych programów. Wystawca może również przygotować swój wzór a następnie prawidłowo go wypełnić. Ważne jest przede wszystkim, aby spełniał w/w wymogi. Faktury wraz z kopiami należy przechowywać przez 5 lat zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Agata Pytlarz

Pretorius

Dodaj komentarz

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.