Aplikacja dla podatku

Obowiązek przesyłania JPK

7 czerwca 2016 r. została podpisana przez prezydenta RP ustawa z 13 maja 2016 r. dotycząca zmiany Ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza obowiązek obligatoryjnego przekazywania organom podatkowym ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Dla podatnika zapis ten oznacza, iż bez względu na używaną formę rozliczeń do dnia 25 miesiąca następnego, zobowiązany jest do przesłania ewidencji VAT w formacie JPK. Na razie zobowiązanie to dotyczy tzw. dużych przedsiębiorców natomiast mali i średni przedsiębiorcy będą podlegali temu obowiązkowi od 1 stycznia 2017 r., a pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017r. Mikroprzedsiębiorców obowiązek ten będzie dotyczył najpóźniej dopiero od stycznia 2018 r.

Od mikro do dużych
Do jakiej grupy należy dany przedsiębiorca, warunkuje liczba zatrudnionych przez niego osób oraz wielkość obrotów firmy:
• mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro;
• mały przedsiębiorca – przedsiębiorca zatrudniający w co najmniej w jednym z ostatnich dwóch lat mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót netto, który osiągnął nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów euro;
• średni przedsiębiorca – taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 250 pracowników, natomiast jego roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 50 milionów euro;
• duży przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników, osiągnął roczny obrót netto przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.
Aby ułatwić tym przedsiębiorcom wypełnianie powyższego obowiązku, została przygotowana specjalna bezpłatna aplikacja z funkcjami niezbędnymi do złożenia JPK. Aplikacja ta umożliwi małym i średnim przedsiębiorcom generowanie dokumentu JPK_VAT na podstawie przygotowanych danych a następnie przesłanie kompletnego dokumentu do Ministerstwa Finansów.
Obowiązek przesyłania rejestrów VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy także podmiotów zarejestrowanych dla celów VAT, ale nieposiadających w Polsce miejsca prowadzenia przez nich działalności czy też oddziałów spółek zagranicznych, gdy :
• zatrudniają minimum 250 pracowników;
• roczny obrót netto wyniósł ponad równowartość w złotych 50 milionów euro;
• suma aktywów bilansu przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Grzywna za brak JPK
W przypadku, gdy nie zostanie przedłożony rejestr VAT w formie JPK bądź gdy będzie zawierał nieprawdziwe dane, na zobligowany podmiot może zostać nałożona grzywna zgodnie z art. 80 kodeksu karnego skarbowego: „Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”
Ponadto zgodnie z § 3 ww. przepisu: „Jeżeli informację określoną w § 1 złożono nieprawdziwą, sprawca podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.”
Nowa forma przesyłania i raportowania danych nie została uzależniona od sposobu składania przez podatników deklaracji podatku VAT miesięcznie bądź też kwartalnie. Wprowadzona zmiana ma na celu pozyskiwanie na bieżąco informacji, a także umożliwi szybkie rozpoznanie ewentualnych wyłudzeń lub też sposobów unikania opodatkowania. Ponadto dzięki tej metodzie możliwy będzie szybszy zwrot podatku, gdy raportowane dane nie wzbudzą wątpliwości. Dobrze jednak pamiętać, że wprowadzona zmiana znacznie przyśpieszy ewentualną kontrolę podatkową i ograniczy obowiązki przedsiębiorcy podczas jej przeprowadzania.

Agata Pytlarz

Pretorius

Dodaj komentarz

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.