SPRAWDŹ KONTRAHENTA

Prowadzimy czynności sprawdzające i wywiadowcze polegające na ocenie wiarygodności gospodarczej przedsiębiorców,
partnerów handlowych naszych Klientów oraz inspekcje weryfikacyjne

INSPEKCJE TERENOWE

Oferujemy wykonanie na zlecenie Klientów bezpośrednie weryfikacje danych w ramach usługi inspekcji terenowych, która pozwala ocenić posiadane przez Klienta dane adresowe kontrahenta (dłużnika) na potrzeby ustalenia istnienia lokalizacji, stanu lokalizacji, aktualności posiadanego adresu.

Inspekcje są wykonywane przez naszych doradców (inspektorów) terenowych działających na terenie całego kraju. Każdą wizytę raportujemy.

Raporty z inspekcji terenowych zawierają geolokalizację wykonanej inspekcji oraz dokumentację fotograficzną weryfikowanego zadania (m.in. nieruchomość, ruchomość, przedmioty, miejsce z lokalizacji adresu) oraz ustalenia z zadań postawionych przez Klienta.

Raportowanie inspekcji terenowych realizujemy w czasie rzeczywistym uzyskując raporty od inspektorów, którzy korzystają z dedykowanej aplikacji mobilnej przekazującej dane on-line.

W ramach tej usługi mogą być realizowane weryfikacje adresowe (sprawdzanie danych adresowych) lub przedmiotowe (sprawdzanie stanu nieruchomości, przedmiotów finansowanych przez Klienta czy oddanych w posiadanie zależne, sprawdzanie prowadzenia działalności / siedziby firmy w danej lokalizacji).

Usługi detektywistyczne

Świadczymy usługi detektywistyczne. Podstawą prawną tej działalności jest wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod numerem RD-38/2006 prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC i przyjmujemy pełną odpowiedzialność za wykonywane przez nas czynności.
Zakres usług detektywistycznych jest bardzo szeroki. Każde zlecenie, z uwagi na jego specyfikę (w tym rodzaj i zakres zlecanych zadań), traktujemy indywidualnie, a przed przyjęciem do realizacji przeprowadzamy wstępną analizę możliwości jego wykonania, terminu oraz kosztów. W ramach usług detektywistycznych wykonujemy zlecenia na rzecz podmiotów występujących w stosunkach cywilnoprawnych lub gospodarczych w sprawach o charakterze osobistym i majątkowym, a w szczególności:

  • wywiady gospodarcze przedsiębiorców pozwalające ocenić m.in. stan majątkowy, źródła finansowania, kondycję finansową i wiarygodność sprawdzanego podmiotu jako partnera w stosunkach gospodarczych, w tym badanie aktualnej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej oraz wczesne rozpoznawanie niewypłacalności,
  • wywiady majątkowe nakierowane na ustalanie stanu majątkowego dłużników dla potrzeb postępowań sądowo-komorniczych,
  • wywiady środowiskowe polegające na obserwacji osób fizycznych i prawnych (w tym zachowań, trybu życia, funkcjonowania, prowadzonej działalności) oraz mienia,
  • poszukiwanie i zbieranie informacji na potrzeby własne przedsiębiorców i osób prywatnych w celu ewentualnego wykorzystania w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych.

Gwarantujemy zachowanie tajemnicy, anonimowość, terminowość wykonania zlecenia. Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje na temat usługi detektywistycznej, prosimy o przesłanie zapytania na adres detektyw@pretorius.pl.

Wywiad gospodarczy

Nasze działania polegają na pozyskiwaniu, gromadzeniu
i analizowaniu informacji potrzebnych do oceny ryzyka związanego ze współpracą gospodarczą lub podjęciu decyzji np. o udzieleniu lub podwyższeniu kredytu kupieckiego.

W ramach czynności sprawdzających i wywiadowczych dokonujemy ustaleń sytuacji finansowo-materialnej przedsiębiorcy. W tym zakresie korzystamy z danych ogólnodostępnych oraz informacji pozwalających ocenić stan majątkowy, źródła finansowania podmiotu, w szczególności ustalimy lub potwierdzimy dane ewidencyjne (dane osobowe
i adresowe), faktyczne lub fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej połączone z wizytacją siedzib i miejsc jej prowadzenia, dokonamy wywiadu właścicielskiego
i zarządczego przedsiębiorstwem, sprawdzimy terminowość regulowania zobowiązań, uwidocznimy generowane obroty, dokonamy analizy danych finansowych, ukażemy perspektywę rozwoju biznesowego przedstawiając propozycje możliwych zabezpieczeń transakcji lub współpracy gospodarczej.
Wyniki z wykonanego zlecenia przedstawiamy w formie pisemnego raportu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zobacz oferty usług lub skorzystaj z innej formy kontaktu

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.