PREWENCJA WINDYKACYJNA

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów – mamy gotowe rozwiązania prewencyjne wpierające dbałość o terminowe płatności

Przygotowujemy indywidualny plan działań zapobiegających powstawaniu zadłużenia oraz wdrażamy narzędzia dyscyplinujące kontrahentów.
Dyscyplinowanie kontrahentów do regulowania w terminie zapłaty należności może następować poprzez używanie pieczęci prewencyjnej lub usługi monitorowania należności.

Pieczęć prewencyjna wzmacnia przekaz kierowany do kontrahenta dotyczący dbałości o dyscyplinę płatniczą oraz wskazuje sankcje za opóźnienie w płatnościach. Odbicie pieczątki na dokumentach potwierdzających wierzytelności lub stanowiących wezwania do zapłaty ostrzega kontrahentów Klienta, że w przypadku zwłoki w zapłacie należności zlecenie jej odzyskania zostanie skierowane do profesjonalnej firmy windykacyjnej.

Monitoring należności świadczymy jeszcze przed upływem terminu płatności należności naszych Klientów. Podstawowym środkiem działania w ramach usługi monitoringu jest kontakt telefoniczny z kontrahentem naszego Klienta. Chodzi o przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty należności oraz uzyskaniu informacji, czy zapłata została dokonana terminowo, a także o ustalenie przyczyny opóźnienia w spłacie.

Podjęcie tego typu działań prewencyjnych pozwala na zmniejszenie zatorów płatniczych, a w przypadku odmowy zapłaty lub też jej braku – na podjęcie działań windykacyjnych w najwcześniejszym stadium przeterminowania. Działa to zabezpieczająco: identyfikuje niesolidność kontrahentów oraz ogranicza i przeciwdziała takim sytuacjom w relacjach biznesowych w przyszłości.

SZKOLENIA WINDYKACYJNE

Wsparcie doradcze dla służb windykacyjnych klienta

Oferujemy szkolenia windykacyjne, obejmujące wykłady teoretyczne, ćwiczenia i warsztaty tematyczne.
Szkolenia obejmują zagadnienia dotyczące windykacji, związane z prewencją windykacyjną (zasady weryfikacji kontrahentów, zabezpieczenia transakcji handlowych przy kredytach kupieckich, monitoring kontrahentów), dochodzeniem należności na drodze polubownej oraz w ramach przymusu prawnego (postępowanie sądowe i egzekucyjne). Zakres szkoleń może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Szczegóły dotyczące szkoleń uzgadniane są indywidualnie. Proponowana tematyka szkoleń obejmuje, poza zagadnieniami prawnymi i ekonomicznymi, aspekty psychologiczne z zakresu windykacji należności, w szczególności, jak postępować z niesolidnym dłużnikiem i doprowadzić do skutecznego odzyskania wierzytelności.

Szkolenia obejmują następującą tematykę:

  • windykacja należności – aspekty prawne;
  • skuteczna windykacja – windykacja własna i windykacja przez firmy windykacyjne;
  • ocena wiarygodność kontrahenta oraz monitoring;
  • sposoby zabezpieczenia zobowiązań z kredytów kupieckich (m.in. weksel, poręczenie, zastaw);
  • kontakt z dłużnikiem i jego specyfika (negocjacje windykacyjne).

Korzyści:

  • zdobycie teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu windykacji, procedur prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń, oceny wiarygodności kontrahenta;
  • zapoznanie się ze skutecznymi metodami windykacyjnymi w ramach wewnętrznej obsługi wierzytelności (własny dział windykacji), sposobem wyboru i kontrolą działalności firm windykacyjnych działających na zlecenie;
  • nabycie umiejętności właściwego wykorzystania prawnych form zabezpieczeń zobowiązań wynikających z transakcji handlowych oraz poznanie praktycznych rozwiązań;
  • poszerzenie wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów pracy windykacyjnej, poznanie “gier” dłużnika wykorzystywanych dla uniknięcia odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zobacz oferty usług lub skorzystaj z innej formy kontaktu

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.