Szkolenia

Oferujemy autorskie, specjalistyczne szkolenia windykacyjne,
obejmujące m. in. wykłady teoretyczne, ćwiczenia i warsztaty tematyczne.

Zakres tematyczny WARSZTATÓW

Oferta szkoleń obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące windykacji, związane z prewencją windykacyjną (zasady prowadzenia bezpiecznych transakcji handlowych i zapobieganie stratom wynikających ze współpracy gospodarczej), dochodzeniem należności na drodze polubownej oraz w ramach przymusu prawnego (postępowanie sądowe i egzekucyjne).

Zakres szkoleń może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Szczegóły dotyczące miejsca, czasu, zakresu i kosztów szkoleń uzgadniane są indywidualnie.

Proponowana tematyka szkoleń obejmuje poza zagadnieniami prawnymi i ekonomicznymi, aspekty psychologiczne z zakresu windykacji należności, w szczególności jak postępować z niesolidnym dłużnikiem i doprowadzić do skutecznego odzyskania wierzytelności.

Szkolenia obejmują m.in. następująca tematykę:

  • Windykacja należności – aspekty prawne.
  • Skuteczna windykacja należności – windykacja własna i windykacja przez agencje windykacyjne.
  • Jak ocenić wiarygodność ekonomiczną kontrahenta?
  • Formy zabezpieczenia zobowiązań w obrocie gospodarczym (weksel, hipoteka, poręczenie, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
  • Wykorzystanie weksla do zabezpieczenia transakcji handlowych i zapłaty należności.
  • Kontakt z dłużnikiem i jego specyfika (negocjacje windykacyjne).

Korzyści dla Klienta:

  • Zdobycie teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu windykacji, procedur prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń, oceny wiarygodności kontrahenta.
  • Zapoznanie się ze skutecznymi metodami windykacyjnymi w ramach wewnętrznej obsługi wierzytelności (wewnątrzfirmowy dział windykacji), sposobem wyboru i kontrolą działalności agencji windykacyjnych działających na zlecenie.

  • Nabycie umiejętności właściwego wykorzystania prawnych form zabezpieczeń zobowiązań wynikających z transakcji handlowych oraz poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych w wybranych podmiotach gospodarczych.
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów pracy windykacyjnej, poznanie “gier” dłużnika wykorzystywanych dla uniknięcia odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.