RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku dochodzeniem zapłaty wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Pretorius Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce (dalej: Administrator lub Pretorius).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pretorius.pl.

 

 

Źródło pochodzenia danych:

Pani/Pana/Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez poprzedniego wierzyciela jako dane osoby zobowiązanej do spłaty długu. W związku z zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności Administrator nabył tę wierzytelność i stał się podmiotem uprawnionym do dochodzenia jej spłaty. Do sprzedaży wierzytelności doszło na podstawie art. 509 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.).

Dane poprzedniego wierzyciela, obecnego wierzyciela oraz informacje dotyczące umowy, z której wynika wierzytelność, zostały Pani/Panu/Państwu przekazane przy pierwszej komunikacji, w szczególności w zawiadomieniu o cesji wierzytelności i/lub w pierwszym wezwaniu do zapłaty wysłanym przez Administratora. W razie wątpliwości zawsze mogą Państwo do nas zadzwonić lub napisać.

W celu prowadzenia działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania należności, dane kontaktowe mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEiDG), a także od prywatnych i licencjonowanych podmiotów pozyskujących i aktualizujących dane.

 

Aktualność i poprawność danych:

W ramach zarządzania wierzytelnościami aktualizujemy i uzupełniamy dane osobowe w oparciu o informacje, które uzyskamy bezpośrednio od Pani/Pana/Państwa, a także od osób trzecich, organów państwa, rejestrów publicznych oraz źródeł powszechnie dostępnych (np. spisy abonentów).

 

Kategorie, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1/ lit f) RODO i w tym przypadku Pretorius przetwarza informacje niezbędne do obsługi zadłużenia takie jak: dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości) oraz dane teleadresowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mail). W celu skutecznej obsługi zadłużenia, sporządzenia planów ratalnych oraz nadzorowania terminów spłaty, przetwarzamy także informacje finansowe w tym historię dotychczasowych płatności zadłużenia, dane dotyczące aktualnego salda, odsetek oraz dodatkowych opłat składających się na zadłużenie. Posiadamy także informacje o dokumentach, z których wynika zadłużenie i które stanowią podstawę prowadzenia obsługi zadłużenia a także informacje dotyczące przyczyn braku spłaty.

Przetwarzane przez nas dane osobowe są również niezbędne dla obrony ewentualnych roszczeń prawnych lub do uzyskania tytułów wykonawczych i prowadzenia innych działań windykacyjnych zarówno na drodze polubownej jak i w drodze przymusu prawnego.

Administrator, z uwagi na wykonywanie ciążących na nim obowiązków prawnych przetwarza dane osobowe również za podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO. Ma to miejsce w przypadku dokumentowania wpłat zgodnie z przepisami księgowymi i podatkowymi, w związku z przechowywaniem dokumentów związanych z zadłużeniem w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej jak również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Komu ujawniamy dane osobowe:

Dostęp do Pani/Pana/Państwa danych osobowych mają, na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, nasi pracownicy i współpracownicy, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Przed uzyskaniem dostępu do danych osobowych, osoby te zobowiązują się na piśmie do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

Zgodnie z przepisami prawa i na podstawie pisemnej umowy oraz w oparciu o szczegółowe procedury powierzamy dane osobowe podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz Pretorius usługi: prawne, doradcze, księgowe, informatyczne, archiwizacji, skanowania i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i telekomunikacyjnym aktualizacji i uzupełniania baz danych osobowych i windykacji terenowej.

Udostępniamy również dane osobowe biurom informacji gospodarczej - po spełnieniu warunków określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz Prawo bankowe, nabywcom wierzytelności oraz firmom audytorskim na podstawie odpowiednich umów.

Zobowiązani jesteśmy także udostępniać dane osobowe urzędom administracji państwowej.

Ponadto, jeżeli w celu odzyskania należności wierzyciel zdecyduje się na skierowania sprawy do sądu, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa zostaną przekazane do sądu, komornika sądowego lub innych organów ochrony prawnej i administracji państwowej.

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe:

Dane osobowe w Pretorius przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i celów wynikających z przepisów prawa, np. do czasu zaspokojenia roszczeń wierzyciela lub do upływu okresu przechowywania danych dla celów podatkowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

W każdej chwili może Pani/Pan/Państwo skorzystać z prawa do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • otrzymania kopii tych danych,

  • sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • usunięcia danych osobowych,

  • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych, w tym profilowania.

 

Prawo wniesienia skargi:

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującym prawem przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie):

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

 

Przekazywanie danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/ organizacji międzynarodowej.

 

Wnoszenie reklamacji:

Jeżeli chce Pani/Pan/Państwo wnieść reklamację dotyczącą traktowania przez Pretorius danych osobowych lub skorzystać z któregokolwiek ze wskazanych wyżej praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, który został wyznaczony w Pretorius korzystając z danych wskazanych poniżej.

 

Inspektor Ochrony Danych:

  • adres e-mail: iod@pretorius.pl

  • adres korespondencyjny: Pretorius Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

 

Ważne!

Pretorius w przypadku niektórych usług działa wyłącznie jako podmiot przetwarzający, zarządzając danymi osobowymi na polecenie klientów (Administratorów danych). W takim przypadku Pretorius w imieniu Administratorów danych przetwarza dane w procesie dochodzenia wierzytelności zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora; zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c. dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b. dla wykonania umowy, którą jest ugoda zawarta z Administratorem.

W przypadku, kiedy Pretorius prowadzi działania windykacyjne na zlecenie innych wierzycieli, Administratorami danych są podmioty, których szczegółowe dane zostały Pani/Panu/Państwu przekazane przy pierwszej komunikacji, w szczególności w pierwszym wezwaniu do zapłaty wysłanym przez Administratora. W razie wątpliwości zawsze mogą Państwo do nas zadzwonić lub napisać.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:Etyka w windykacji

  kliknij, aby zobaczyć

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt