Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązuje kilka zmian w przepisach o ruchu drogowym, a już zapowiadane są kolejne, jeszcze bardziej restrykcyjne.

Pierwszeństwo dla pieszego
Do najważniejszych zmian, wprowadzonych w czerwcu, należą te dotyczące poruszania się pieszych przez przejście
dla pieszych. Wprowadzono zasadę pierwszeństwa pieszych znajdujących się na tym przejściu przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.
Zobowiązuje ona kierowców do umożliwienia pieszemu przejście przez jezdnię w sytuacji, w której pieszy stoi na przejściu dla pieszych, ale także takiej, kiedy pieszy wchodzi na przejście. Zasada ta miała poprawić bezpieczeństwo pieszych w rejonie przejścia dla pieszych, ale też zobligować pieszych do zachowania większej ostrożności przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Ma temu służyć przepis, który zabrania pieszym „korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku
lub przejściu dla pieszych.”
Kolejną zmianą jest ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym. Przez całą dobę można poruszać się obecnie z prędkością 50 km/h. Wprowadzono też konieczność zachowania minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami znajdującymi się na tym samym pasie ruchu na autostradach i drogach ekspresowych. Ten odstęp wynosi nie mniej niż połowę aktualnej prędkości pojazdu. Na przykład przy prędkości 100 km/h odległość wynosi 50 metrów. Odległości równej połowie aktualnej prędkości nie trzeba zachowywać podczas manewru wyprzedzania.

Surowsze kary
To nie koniec zmian, do jakich muszą się przyzwyczaić kierowcy, ponieważ 1 października 2021 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która zapowiada kolejne, tym razem bardziej restrykcyjne zmiany, bo zmierzające do podwyższenia wysokości mandatów i grzywien za wykroczenia drogowe.
Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 000 zł do 30 000 zł. Zwiększona ma zostać wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – do 5 000 zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6 000 zł.
W przypadku wejścia projektowanej ustawy w życie, prowadzący pojazd mechaniczny będzie podlegał karze grzywny nie niższej niż 1 500 zł, jeżeli:
1) nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu;
2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;
3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
5) narusza zakaz jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych.
Jeżeli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni ww. naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 000
zł, a w przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Nie jedź po alkoholu

Projekt ustawy zakłada także zwiększenie karalności za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka z 50 zł do minimum 2 500 zł.
Przewiduje także karalność za prowadzenie innego pojazdu, np. roweru, w stanie po użyciu alkoholu lub
podobnie działającego środka, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu na minimum 1 000 złotych.
Natomiast za prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia zaplanowano karę aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny od 1 000 zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 000 zł.
Dodatkowo punkty mają być kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Po wprowadzeniu powyższych zmian za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów
karnych. Obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Przy czym limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Aleksandra Czyż, specjalista ds. prawnych, Pretorius sp. z o.o.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.