Zadłużeni w nowym rejestrze

Dostępny dla wszystkich Krajowy Rejestr Zadłużonych ma pomóc w ochronie wierzycieli przed niewypłacalnym podmiotem.

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2021 roku. Podstawę jego funkcjonowania określają przepisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Początkowo rejestr ten miał zacząć funkcjonować od 1 grudnia 2020 roku, następnie datę przesunięto na 1 lipca 2021r., jednak ostatecznie termin wejścia w życie ustalono na 1grudnia 2021r. Rejestr ma zastąpić Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie źródłem informacji na temat podmiotów niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością, a także tych, wobec których egzekucja okazała się bezskuteczna. Rejestr będzie jawny, bezpłatny i ogólnodostępny w Internecie dla wszystkich, a jego głównym celem ma być ochrona wierzycieli przed niewypłacalnym podmiotem, ma utrudnić zaciąganie długów i zmobilizować dłużników do spłaty zobowiązań. Dane w rejestrze będzie można wyszukać posiadając numer PESEL i NIP lub sygnaturę akt sprawy. Zgodnie z ustawą, rejestr będzie zawierał dane o osobach fizycznych, prawnych np. spółkach z o.o., spółkach akcyjnych i jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi m.in. spółkach partnerskich, jawnych, komandytowych, wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji a także wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. W rejestrze znajdą się też dane o wspólnikach osobowych spółek handlowych, jeżeli np. ogłoszono upadłość spółki, dane o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych.

Kto zamieszcza dane w rejestrze?

Komornik albo Sąd, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego lub właściwy dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dane będą wpisywane do rejestru?

Zakres informacji zamieszczanych w rejestrze określa ustawa, przykładowo: imię i nazwisko lub nazwa, firma, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres, PESEL, NIP, określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nazwę sądu prowadzącego postępowanie, sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko sędziego-komisarza, informację o ogłoszeniu upadłości, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, informację o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności, informacje o majątku dłużnika, nazwę sądu lub organu, który wydał orzeczenie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wskazanie tytułu wykonawczego i inne. Rejestr będzie podzielony na część jawną i niejawną, nie wszystkie dane będą ogólnodostępne. Część danych będzie dostępna tylko dla osób, związanych z prowadzonym postępowaniem.

Jak długo będą przechowywane dane w rejestrze?

Informacje wprowadzone do Krajowego Rejestru Zadłużonych automatycznie przestają być ujawniane po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dane dotyczą z wyjątkami przewidzianym w ustawie. Wyjątkowo wpis przestanie być ujawniany automatycznie po upływie: 3 lat gdy z dłużnikiem, wobec którego ogłoszono upadłość, został zawarty układ albo plan spłaty, dane przestają być ujawniane od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu lub planu spłaty; 3 lat po upływie terminu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonych funkcji; 7 lat od dnia wpisu dłużnika alimentacyjnego lub osoby, wobec której egzekucja komornicza była bezskuteczna.

Krajowy Rejestr Zadłużonych skupia się przede wszystkim na podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub upadłością. Biura Informacji Gospodarczej (w tym BIG InfoMonitor) prowadzące rejestry dłużników umożliwiają wpisanie długów, gdy tylko się pojawią (po spełnieniu ustawowych warunków), zanim jeszcze podmiot stanie się niewypłacalny lub stanie na krawędzi bankructwa. Tym samym rejestry dłużników stanowią system wczesnego ostrzegania przed nierzetelnymi kontrahentami. źródło: big.pl

Marta Wróblewska
Pracownik ds. prawnych
Pretorius Sp. z o.o.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.