RODO a dane dłużnika

Chyba każdy słyszał już o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. roDo). wyjaśnijmy, jak się to przekłada na przetwarzanie danych osobowych dłużnika.

RODO ma na celu ujednolicenie przepisów w całej Unii europejskiej w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych. Musi być ono zatem stosowane przez wszystkie podmioty, które przetwarzają takie dane w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej bez względu na ich wielkość czy zasięg działania.

Obowiązek wierzyciela

Zgodnie z Rozporządzeniem, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Ponadto w pojęciu tym zostały zawarte również czynniki określające ekonomiczną tożsamość osoby fizycznej. Oznacza to, że informacje takie, jak charakter roszczenia, wysokość zadłużenia czy wypłacalność lub niewypłacalność dłużnika należy zaliczyć do otwartego katalogu danych osobowych, przez co na wierzycielach ciąży obowiązek dbałości o legalność ich wykorzystywania.

Jako przesłankę dopuszczającą przetwarzanie danych osobowych dłużnika, zawartą w art. 6 ust. 1 lit. F, RODO wskazuje sytuację, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią. Należy więc uznać, że do celów związanych z dochodzeniem roszczenia wierzyciel może przetwarzać dane osobowe dłużnika, nawet w sytuacji jeśli ten nie wyraził na to zgody. Dotyczy to również podmiotów, które uzyskały prawo do wierzytelności np. na podstawie umowy cesji.

Umowa powierzenia

Często spotykane są sytuacje, gdzie wierzyciel powierza windykowanie należności podmiotom trzecim, które są wyspecjalizowane w dochodzeniu należności. aby powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, konieczne jest zawarcie umowy powierzenia, która określa, do jakich celów będzie możliwe wykorzystywanie danych osobowych dłużnika. Podmioty zawodowo zajmujące się dochodzeniem roszczeń również są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Oznacza to nałożenie na nie obowiązku reagowania na wnioski dłużników o dostęp do ich danych oraz – w razie zasadności – przychylanie się do wniosków o ograniczenie ich przetwarzania lub ich sprostowanie. Wierzyciele, którzy decydują się na korzystanie z usług firmy windykacyjnej, muszą zadbać o sporządzenie umowy powierzenia, której postanowienia będą zawierać katalog obowiązkowych zapisów oraz będą jasno określać zbiór przetwarzanych danych, jak i zakres ich transferu. z kolei wszystkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie RODO muszą zostać do dostosowane do jego wymogów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że Rozporządzenie pozwala na przetwarzanie danych osobowych jedynie tak długo, jak długo istnienie usprawiedliwiający je powód. Oznacza to, że dane osobowe dłużnika powinny zostać usunięte po odzyskaniu przez niego dochodzonej należności.

Ewelina Bilkiewicz
Pracownik ds. prawnych
Pretorius

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.