Mediacja – sposób na rozwiązanie sporu

Spór między dłużnikiem i wierzycielem może trwać długo i w rezultacie być niekorzystny dla obu stron. Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, który pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów, a przede wszystkim w dojściu do porozumienia.

Bez narzucania rozwiązania

Mediacja ma charakter dobrowolny i poufny, a jej celem jest w głównej mierze stworzenie stronom warunków, umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia bez narzucania rozwiązania. Polega więc na wypracowaniu rozwiązania zadowalającego obie strony, a nie na ustaleniu, która z nich ma rację. W przypadku egzekwowania długów głównym jej celem jest zawarcie ugody pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, a jej warunki powinny być satysfakcjonujące dla obu stron, lecz także realne do spełnienia przez dłużnika.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego „Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek”. Wniosek o przeprowadzenie może złożyć strona wybranemu mediatorowi, załączając dowód doręczenia jego odpisu drugiej stronie. W umowie o mediację strony powinny przede wszystkim określić przedmiot mediacji, wskazać mediatora bądź sposób jego wyboru.

Korzyści z mediacji

Mediacja jest dobrowolna, dlatego też, gdy jedna ze stron nie zgadza się na taki sposób rozwiązania sporu, może zgłosić sprzeciw, który uniemożliwi jej przeprowadzenie. W przypadku, gdy wierzyciel oraz dłużnik zgodzą się na jej przeprowadzenie, będzie miała ona dla nich pewne korzyści. Przede wszystkim pozwoli na szybsze i samodzielne, a co za tym idzie, również tańsze, rozwiązanie sporu.

Wyróżniamy następujące zasady mediacji:

 1. dobrowolności (zakaz wywierania presji czy nacisku na stronę),
 2. bezstronności poprzez niepopieranie danej strony,
 3. poufności poprzez nieujawnianie informacji pozyskanych w trakcie mediacji,
 4. neutralności mediatora, który nie może proponować konkretnych rozwiązań,
 5. szybkości i efektywności postępowania,
 6. równości stron, a także czuwania nad zgodnością z prawem osiągniętego porozumienia.

Mediator dążąc do polubownego zakończenia sporu, może wspierać strony w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych lub na ich zgodny wniosek wskazać sposoby rozwiązania konfliktu. Może ona zakończyć się zawarciem ugody podpisanej przez strony, którą mediator załącza do protokołu. W przypadku mediacji prowadzonej z uwagi na skierowanie przez sąd, mediator składa sporządzony protokół w sądzie. Zaaprobowana przez sąd ugoda ma moc prawną i kończy postępowanie. Jeżeli ugoda nie została wykonana, wierzyciel może skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. Natomiast, gdy strony nie osiągnęły porozumienia, mogą dochodzić swych praw w postępowaniu sądowym.

Należy pamiętać, że mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu poniesionych wydatków, a koszty te ponoszą strony.

Etapy mediacji według Christophera W. Moore’a

 1. nawiązanie kontaktu ze stronami
 2. wybór strategii mediacji
 3. zbieranie i analiza informacji
 4. sporządzenie szczegółowego planu mediacji
 5. budowanie zaufania i współpracy
 6. rozpoczęcie sesji mediacyjnej
 7. zdefiniowanie spraw i ustalenie planu
 8. odkrywanie ukrytych interesów
 9. generowanie opcji rozwiązań
 10. ocena możliwości rozwiązań
 11. przetarg końcowy
 12. osiągnięcie formalnego porozumienia

Agata Antoniak
Specjalista ds. prawnych
Pretorius Sp. z o.o.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.