Jak się rozliczyć z fiskusem

Zeznanie roczne musi zostać złożone przez wszystkie te osoby, które w danym roku uzyskały jakiś przychód. Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym więc podatnikiem jest osoba fizyczna osiągająca dochód. W przypadku, gdy miejsce zamieszkania danej osoby fizycznej jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega ona obowiązkowi podatkowemu w Polsce bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, czyli jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Wyróżniamy dwa kryteria, według których można uznać, iż dana osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: posiada na terytorium RP centrum interesów gospodarczych lub osobistych lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast w przypadku osób fizycznych nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają one tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli tylko od dochodów osiągniętych na terytorium Polski.

Za przychody osiągane na terytorium Polski uważa się przede wszystkim przychody z:

  1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej czy też spółdzielczego stosunku pracy, niezależnie od miejsca wypłaty uzyskanego wynagrodzenia
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również niezależnie od miejsca wypłaty wynagrodzenia,
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Polski,
  4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości.

Stratę trzeba wykazać

W przypadku, gdy podatnik nie uzyskał w danym roku przychodu, nie musi składać deklaracji podatkowej. Natomiast, gdy uzyskał stratę, musi złożyć zeznanie, czyli wykazać poniesioną stratę. Deklaracja taka może okazać się przydatna dla podatnika w latach następnych, ponieważ strata może być odliczana od przychodu w kolejnych latach – przez okres 5 lat i nie więcej niż 50 % straty rocznie. Jeżeli podatnik uzyskuje przychód z różnych źródeł, przedmiotem opodatkowania w danym roku będzie suma wszystkich tych dochodów.

Za źródła przychodów uznajemy m.in.: działalność wykonywaną osobiście, pozarolniczą działalność gospodarczą, stosunek pracy lub stosunek służbowy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej czy też innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, dzierżawę, najem, podnajem lub inne umowy o zbliżonym charakterze, prawa majątkowe i kapitały pieniężne.

Osobiście, pocztą lub przez Internet

Aby zachować termin złożenia zeznania podatkowego, wystarczy, że podatnik zaniesie wypełniony oraz podpisany odpowiedni formularz do urzędu skarbowego, gdzie przybity stempel będzie potwierdzeniem złożenia. Jest to najprostsza forma złożenia zeznania. W tym przypadku podatnik winien zachować poświadczenie odbioru na kopii, do czasu przedawnienia wykazanych na deklaracji zobowiązań podatkowych.

Ponadto wyróżniamy inne możliwości złożenia poprzez: wysłanie rozliczenia placówką pocztową, tj. Pocztą Polską, złożenie w polskim urzędzie konsularnym, złożony przez Internet.

Nadanie rozliczenia pocztą gwarantuje zachowanie terminu, nawet jeśli dana deklaracja zostanie doręczona do urzędu po terminie. Termin zostanie zachowany w przypadku nadania deklaracji w placówce pocztowej w ustawowym terminie.

Złożenie zeznania podatkowego przez Internet można dokonać korzystając z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów platformy, gdzie po zalogowaniu użytkownik czyli podatnik jednym kliknięciem wyślę swoją deklarację. Taki sposób nie wymaga od podatnika posiadania e-podpisu. Weryfikacja odbywa się za pomocą danych: numer Pesel bądź NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu za rok podatkowy dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym obecnie składana jest deklaracja.

Rodzaj deklaracji

Jeżeli źródła naszego dochodu nie zmieniły się i są takie same jak rok wcześniej, rozliczenia dokonujemy na deklaracji podatkowej tego samego rodzaju. Natomiast w przypadku zmiany źródła lub uzyskaniu przychodu innego rodzaju, należy pamiętać o sprawdzeniu rodzaju deklaracji.

Agata Pytlarz
Pracownik ds. prawnych
Pretorius Sp. z o.o

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.