Gdy sądzą się przedsiębiorcy

Ciągły wzrost wpływających do sądu spraw dotyczących przedsiębiorców sprawił, że w listopadzie br. wprowadzono zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Ich celem jest usprawnienie oraz przyśpieszenie Procesów sądowych między przedsiębiorcami.

Ustawodawca przyjął, że skoro postępowania te toczą się pomiędzy profesjonalnymi podmiotami, to można objąć je większymi rygorami, co znacząco skróci czas ich trwania, tj. do pół roku od wpływu odpowiedzi na pozew.

Powrót spraw gospodarczych

Wprowadzona nowelizacja dotyczy tzw. spraw gospodarczych. Oznacza to sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Istotny jest fakt, że sprawy zaliczane są do gospodarczych nawet w sytuacji, gdy powód czy pozwany w momencie wytoczenia powództwa zaprzestał prowadzenia tego rodzaju działalności. Zaznaczenia wymaga również, że zgodnie z przepisami przedsiębiorcą jest nie tylko spółka prawa handlowego, ale także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jednakże na jej wniosek sąd może rozpoznać sprawę z pominięciem wprowadzonych przepisów. Ponadto niezależnie od tego, czy któraś ze stron jest przedsiębiorcą, przepisami gospodarczymi objęte są również m.in. spory wynikające ze stosunku spółki, z umów np. o roboty budowlane czy leasingu, a także z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych kładzie nacisk na pozasądowe metody rozwiązywania sporów, np. za pomocą mediacji. Uchylenie się strony od polubownego sposobu załatwienia sprawy albo wyrażenie na nią zgody w złej wierze skutkować będzie obciążeniem jej kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy.

Ważną zmianą mającą na celu usprawnienie komunikacji między stronami postępowania jest wprowadzenie obowiązku podania adresu poczty elektronicznej, ewentualnie złożenie przez strony oświadczenia, że takim adresem nie dysponują. Uchybienie temu obowiązkowi stanowi brak formalny pisma oraz uniemożliwia nadanie mu prawidłowego biegu.

Umowa dowodowa

Nowe przepisy wprowadzają również prekluzję dowodową, co oznacza, że powód ma obowiązek powołać wszystkie twierdzenia i dowody już w pozwie, a pozwany w odpowiedzi na pozew. Zatem twierdzenia i dowody stron powołane z naruszeniem ww. przepisów zostaną przez sąd pominięte, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie w zakreślonym terminie nie było możliwe lub że potrzeba ich powołania wynikła później.

Nowelizacja przewiduje także nieznaną dotychczas polskiemu porządkowi prawnemu instytucję umowy dowodowej. Daje ona stronom możliwość wyłączenia przeprowadzenia konkretnych dowodów w postępowaniu sądowym. Co istotne, umowa taka nie może definiować materiału dowodowego czy określać kolejności jego przeprowadzania. Umowa dowodowa może być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub ustnie przed sądem, z kolei nieważna jest umowa zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Ewelina Bilkiewicz
Specjalista ds. prawnych
Pretorius

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.