Bez interwencji komornika

Polubowne rozwiązanie problemu finansowego to pierwszy etap szeroko rozumianej windykacji, a zarazem jedna z najkorzystniejszych możliwości pozbycia się zaległych zobowiązań

Uregulowania swoich zobowiązań można dokonać bezpośrednio ze swoim wierzycielem, ale i również z zaangażowaną do tego profesjonalną firmą windykacyjną. Rozsądne gospodarowanie swoimi finansami pozwoli na zminimalizowanie ryzyka niedotrzymania terminu spłaty wymagalnych zobowiązań. Faktem jest jednak, że polubowne załatwienie sprawy w dużej mierze zależy od dłużnika, ponadto jest jego prawem.

Pierwszy etap

Windykacja polubowna jest pierwszym etapem szeroko rozumianej windykacji. Wierzyciel zauważając opóźnienia w spłacie, zaczyna monitorować sytuację dłużnika i stara się nawiązać z nim kontakt, aby poznać przyczyny powstałej sytuacji i doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy. Prowadzenie działań polubownych polega w pierwszej kolejności na dostosowaniu sposobu warunków spłat do aktualnej sytuacji finansowej i życiowej dłużnika. Podmiot posiadający zadłużenie może zwrócić się do wierzyciela o rozłożenie swojego zadłużenia na raty, wydłużenia okresu spłaty lub obniżenia wysokości spłacanych rat. Wierzyciel często przychyla się do propozycji wskazanych przez dłużnika, jeśli to właśnie dłużnik bez zbędnej zwłoki sam zgłasza propozycję ugody, nie unika kontaktu z wierzycielem ani odpowiedzialności za zaistniałe zadłużenie.

Czynności, jakie podejmuje wierzyciel, to przede wszystkim przypominanie dłużnikowi o istniejących zaległościach poprzez wezwania do zapłaty czy pisma ponaglające, a także kontaktowanie się z nim telefonicznie. Na początku są to przede wszystkim próby zdyscyplinowania dłużnika. Kiedy sposoby kontaktu listownego lub telefonicznego z dłużnikiem są bezskuteczne, to wierzyciel podejmuje kolejne starania nawiązania kontaktu z dłużnikiem przez swoich przedstawicieli terenowych. Innym narzędziem, jakie może użyć wierzyciel, aby zmotywować dłużnika do zapłaty, jest umieszczenie informacji o nie rzetelnym kontrahencie w Biurze Informacji Gospodarczej. Zrozumiałym jest, że wierzyciel chce jak najszybszego zwrotu całej zaległej kwoty. Opóźnienia w płatnościach po stronie dłużnika nierzadko powodują kłopoty w postaci zachwiania płynności finansowej samego wierzyciela.

Korzyść dla obu stron

Każdy niewywiązujący się ze swoich zobowiązań dłużnik musi wiedzieć, że prędzej czy później zostanie wobec niego wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy pamiętać, iż negocjacje pomogą bez występowania na drogę sądową doprowadzić do spłaty powstałych należności. Windykacja polubowna pozwala dłużnikowi uniknąć zarówno interwencji komornika, jak i postępowania sądowego, a co najważniejsze powoduje zaprzestanie pogłębiania się ogólnego zadłużenia. Działania na etapie polubownym umożliwiają odzyskanie wierzytelności w całości lub części bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Jednocześnie warto zauważyć, że etap polubowny jest korzystny dla obu podmiotów.

Paulina Janik-Witkowska
Pracownik ds. prawnych
Pretorius

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.