W imieniu „PRETORIUS” Sp. z.o.o z siedzibą w Kielcach zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej:

1.      Na zakup urządzeń według specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1

2.      Na zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania według załącznika nr 2 wraz z jego instalacją w siedzibie Zamawiającego, a także implementacją danych z obecnego sytemu informatycznego do nowego programu oraz przeszkoleniem technicznym w zakresie zainstalowanego oprogramowania:

 

Oferta powinna zawierać:

1.      oświadczenie w zakresie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia według specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 i nr 2

2.      opis doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji podobnych zamówień obejmujących realizację poszczególnych modułów funkcjonalnych planowanego oprogramowania opisanego w załączniku nr 2 wraz z przedstawieniem ewentualnych referencji w tym zakresie

3.      oświadczenie w zakresie dotrzymania terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazanych w załączniku nr 3 (harmonogram)

4.      cenę łączną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia; Dodatkowo cena winna zostać przedstawiona dla każdego etapu realizacji zamówienia oddzielnie:

a)      Zakup sprzętu:

-          Serwer baz danych SQL oraz Hurtowni danych

-          Serwer www

-          Serwer warstwy środkowej

-          Serwer Call Center

-          Kopertownica

-          Drukarka powiązana

b)      Zakup WNP – oprogramowanie systemowe:

-          Licencja procesorowa SQL2008

-          Licencja na system operacyjny

c)      Zakup oprogramowania dedykowanego:

-          Moduł podstawowy

-          Moduł CRM + obieg dokumentów

-          Moduł Mobilny Windykator

-          Moduł Call Center

-          Moduł Business Intelligence

-          Moduł WWW

d)      Instalacja i konfiguracja nowego systemu wraz z implementacją danych

-          opieka powdrożeniowa – 3 miesiące

-          szkolenie specjalistyczne dedykowane dla pracowników Zamawiającego w zakresie wdrożenia i użytkowania nowego systemu

Podana cena uwzględnia dostawę wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń, a także wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie;

5.      termin ważności oferty

6.      okres gwarancji i rękojmi

7.      oświadczenie o gotowości złożenia zabezpieczenia należytego wykonania (realizacji) przedmiotu umowy w postaci: gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę 100% zaproponowanej łącznej ceny; wskazany wymóg nie dotyczy podmiotów posiadających kapitał zakładowy w kwocie nie mniejszej niż 350.000,00 zł

8.      zaświadczenie o nie zaleganiu należności publicznoprawnych wobec ZUS i US

9.      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe, rzeczowe i wszelkie szkody majątkowe w minimalnej wysokości 900.000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy) złotych, obejmującego również szkody wynikające z wykonania i implementacji oprogramowania i dostawy sprzętu.

 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, oraz udokumentują to, na etapie podpisywania umowy, poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat dokonali wdrożenia co najmniej dwóch systemów informatycznych o podobnym cechach co przedmiot zamówienia tj.

-                wartość wdrożenia, nie mniej niż 500 tyś zł

-                aplikacja wykorzystująca urządzenia mobilne

-                zapewniony helpdesk użytkowników w reżimie 24/7

-                czas usunięcia usterek na ścieżce krytycznej - 8 godzin

-                wszystkie podsystemy (moduły) pochodzą od jednego dostawcy

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

3.      Maksymalny termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia musi być zgodny z terminami określonymi w załączniku nr 3 (harmonogram)

4.      Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego prawa autorskie w zakresie umożliwiającym dokonywanie modyfikacji kodu źródłowego, wprowadzanie nowych funkcjonalności, kompilowania nowych wersji, usuwania błędów itd.. Jeżeli elementem oprogramowania pochodzącego od Wykonawcy będzie również oprogramowanie użytkowe pochodzące od osób trzecich,  Wykonawca zapewni Zamawiającemu uzyskanie takich samych praw.

5.      Warunki i terminy płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół zdawczo – odbiorczy dostarczonych urządzeń oraz protokół odbioru oprogramowania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

 

 

Oferta powinna być:

1.      opatrzona pieczątką firmową,

2.      posiadać datę sporządzenia,

3.      podpisana przez wykonawcę

4.      przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pretorius.pl lub  faksem na nr: 041 345 04 95  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 14.08.2009 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.08.2009 do godziny 16:00.

UWAGA: termin został przedłużony do dnia 21.08.2009 do godziny 16:00.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej, łącznej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

 

Prezes Zarządu
Przemysław KozłowskiZałącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt