Pretorius Sp. z o.o. należy do organizacji pracodawców – Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Konfederacji LEWIATAN przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jako członek tych organizacji Pretorius współtworzy i jest promotorem wysokich standardów branżowych i etyki zawodowej na rynku zarządzania wierzytelnościami i usług windykacyjnych.

 

Pretorius Sp. z o.o. otrzymał rekomendacje członkowskie organizacji pracodawców. Pretorius Sp. z o.o. pozytywnie przeszedł coroczny audyt etyczny prowadzony jest przez Komisję Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w wyniku którego otrzymał Certyfikat potwierdzający realizację zobowiązań wynikających z „Zasad dobrych praktyk” ZPF. Pretorius Sp. z o.o. jako członek Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiega o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej i dba o pozytywny wizerunek pracodawców.

 

Poniżej zaprezentowane zostały aktualne certyfikaty i rekomendacje członkowskie organizacji pracodawców:

Związku Przedsiębiorstw Finansowych
w Polsce

 


  kliknij, aby zobaczyć

 

 

Konfederacji LEWIATAN przez
Świętokrzyski Związek Pracodawców
Prywatnych Lewiatan

 
Pretorius Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk uchwalonymi przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
Każdy kto uzna, że doszło do naruszenia „Zasad Dobrych Praktyk” przez Pretorius Sp. z o.o. - pracownika, współpracownika lub przedstawiciela może złożyć wniosek  o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

Wniosek może być złożony:

 • listownie na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
 • faxem na numer: (58) 302-92-64
 • e-mailowo na adres: etyka@zpf.pl

 

Wnioski i reklamacje

Każdy kto ma zastrzeżenia dotyczące kontaktów ze strony Pretorius Sp. z o.o. lub chce zwrócić się do Wierzyciela z wnioskiem lub reklamacją dotyczącą obsługiwanej przez Pretorius Sp. z o.o. wierzytelności lub sprawy może skontaktować się z Pretorius Sp. z o.o. lub za jej pośrednictwem z Wierzycielem korzystając z danych wskazanych poniżej.


Wniosek lub reklamacja powinna zawierać:

 • dane personalne / identyfikacyjne (numer PESEL) osoby składającej wniosek lub reklamację,
 • dane tele-adresowe (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer; telefon kontaktowy), 
 • dane dotyczące sprawy, której wniosek lub reklamacja dotyczą,
 • opis wniosku lub reklamacji.


Złozone wnioski lub reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia wniosku lub reklamacji osoba je składająca zostanie powiadomiona pisemnie, a odpowiedź zostanie udzielona odpowiednio do sposobu złożenia wniosku lub reklamacji, tj. listownie (dla wniosków złożonych listownie, osobiście, faksem i telefonicznie), e-mailowo; chyba że we wniosku lub reklamacji wyraźnie wskazana zostanie preferowana forma udzielenia odpowiedzi. W przypadkach skomplikowanych uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku lub reklamacji w terminie 30 dni, termin odpowiedzi na wniosek lub reklamację może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych od ich otrzymania, o czym składający zostanie poinformowany pisemnie.
 

Wniosek lub reklamacja może być złożona:

 • listownie na adres biura Pretorius Sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
 • osobiście w siedzibie Pretorius Sp. z o.o. (adres jak wyżej)
 • faksem na numer: (41) 345 0495
 • e-mailowo na adres: reklamacje@pretorius.pl
 • telefonicznie na numer (41) 367 8787 (opłata zgodna z taryfą operatora)

 

 

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt